• OZNAM

     • Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR

       

      obnovuje

      štandardný výchovno-vzdelávací proces

       a od 17.05.2021 až do odvolania  p r e c h á d z a

       

      na prezenčné vzdelávanie

      z dôvodov súvisiacich so zlepšenou epidemiologickou situáciou v našom okrese

     • Oznam o konaní volieb do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu Svidník

     • Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník na základe výzvy PSK, ktorý je zriaďovateľom školy zo dňa  08. 09. 2020 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004Z.z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník.
      Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024.

      Radu školy /RŠ/  tvorí 11 členov.

      Voľby organizačne zabezpečí riaditeľ školy, zabezpečí aj zvolenie volebnej komisie, ktorá potom voľby priamo riadi.

      Voľby sú tajné a slobodné.


      1. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník sa uskutočnia dňa 08. 10. 202016.00 hod. počas ZRPŠ v kmeňových triedach.

      Z radov rodičov  budú volení traja zástupcovia, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina voličov – rodičov. V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t. j. 08. 10. 202017.00 hod., v tom prípade sa už účasť nadpolovičnej väčšiny voličov nevyžaduje.

      1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ sa uskutočnia dňa 08.10. 2020        o 09.15 hod. v zborovni školy. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
      2. Voľby zástupcov ostatných – nepedagogických  zamestnancov sa uskutočnia 08. 10. 2020 o 12.35 hod. v riaditeľni školy.

      Do rady školy je zvolený vo voľbách za člena rady školy jeden zástupca  nepedagogických zamestnancov, ktorý vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

      1. Voľby jedného zástupcu žiakov sa uskutočnia 08.10.2020 o 9.35 hod v kmeňových triedach žiakov.
      2. Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.
     • Škola umeleckého priemyslu Svidník

     •  

      Vitajte na stránke ŠUP Svidník. Tu nájdete doplnkové informácie o našej škole ako napr.  Žiacku knižku, Rozvrh hodín a Suplovanie, aktuálne informácie o priebehu maturitnej skúške, o učiteľoch, študentoch, preukazoch ISIC/EURO<26,  atď...

      Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

       

       

      Hlavná webová stránka našej školy sa nachádza na tejto adrese:   www.supsvidnik.sk

     • Usmernenie MŠVVaŠ SR pre žiakov a zamestnancov školy

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Vzdelávanie žiakov SPŠ Svidník bude v dňoch 16. 3. – 27. 3. 2020 prebiehať formou dištančného vzdelávania a samoštúdiom, prostredníctvom aplikácie Edupage resp. mailovej komunikácie s učiteľmi. Prostredníctvom aplikácie Edupage alebo elektronickou cestou (mailom a pod.) budú naši žiaci priebežne dostávať učebné materiály, zadania, úlohy a termíny na ich elektronické odovzdanie.

      Budova školy je od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 zatvorená, v prípade potreby kontaktujte sekretariát školy v čase od 8.00 – 12.00 hod. telefonicky (tel. 054/ 788 1810, 0915964250).

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

      Žiadame žiakov, aby k celkovej mimoriadnej situácii pristupovali zodpovedne.

      Sledujte, prosím, priebežne informácie na webovej stránke školy (www.spssvidnik.sk) a Edupage (www.spssvidnik.edupage.org).

       

      Mgr. Pavel Olejár riaditeľ školy

       

      Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach >>>https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-v…

      Stredná priemyselná škola vo Svidníku 13.3.2020