• Oznam o konaní volieb do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu Svidník

     • Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník na základe výzvy PSK, ktorý je zriaďovateľom školy zo dňa  08. 09. 2020 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004Z.z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník.
      Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024.

      Radu školy /RŠ/  tvorí 11 členov.

      Voľby organizačne zabezpečí riaditeľ školy, zabezpečí aj zvolenie volebnej komisie, ktorá potom voľby priamo riadi.

      Voľby sú tajné a slobodné.


      1. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník sa uskutočnia dňa 08. 10. 202016.00 hod. počas ZRPŠ v kmeňových triedach.

      Z radov rodičov  budú volení traja zástupcovia, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina voličov – rodičov. V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t. j. 08. 10. 202017.00 hod., v tom prípade sa už účasť nadpolovičnej väčšiny voličov nevyžaduje.

      1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ sa uskutočnia dňa 08.10. 2020        o 09.15 hod. v zborovni školy. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
      2. Voľby zástupcov ostatných – nepedagogických  zamestnancov sa uskutočnia 08. 10. 2020 o 12.35 hod. v riaditeľni školy.

      Do rady školy je zvolený vo voľbách za člena rady školy jeden zástupca  nepedagogických zamestnancov, ktorý vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

      1. Voľby jedného zástupcu žiakov sa uskutočnia 08.10.2020 o 9.35 hod v kmeňových triedach žiakov.
      2. Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.